دانلود رایگان تصاویر PNGعلامت تعجب
علامت تعجب

علامت تعجب (انگلیسی انگلیسی و Commonwealth انگلیسی) یا علامت تعجب (انگلیسی آمریکایی) علامت نگارشی است که معمولاً پس از تزریق یا تعجب برای نشان دادن احساسات شدید یا حجم زیاد (فریاد) استفاده می شود ، تأکید را نشان می دهد و اغلب علامت پایان جمله را می دهد. مثال: "مراقب باشید!" به همین ترتیب ، یک علامت تعجب برهنه (با چیزی قبل یا بعد از آن) اغلب در علائم هشدار دهنده استفاده می شود.

موارد دیگر شامل موارد زیر است:

در ریاضیات این کار عملیاتی را نشان می دهد.

چندین زبان رایانه از "!" استفاده می کنند در آغاز یک عبارت برای نشان دادن نفی منطقی: به عنوان مثال "! A" به معنای "نفی منطقی A" است ، همچنین "نه A" نامیده می شود.

بعضی از زبانها از "!" استفاده می کنند برای نشان دادن یک همخوان کلیک

در این صفحه می توانید تصاویر PNG: علامت تعجب تصاویر PNG را بارگیری کنید