دانلود رایگان تصاویر PNGکبرا
کبرا

کبرا نام مشترک مارهای مختلف elapid است که بیشتر آنها متعلق به جنس ناجا است.

همه کبرا های شناخته شده سمی هستند و بسیاری از آنها قادر به پرورش به سمت بالا و تهدید هود هستند.

همه اعضای جنس ناجا ، کبرا های "واقعی" ، هودهایی را عقب و تولید می کنند.

در این صفحه می توانید تصاویر PNG: Cobra snake PNG را دانلود کنید

حیواناتدیگرحیوانات دیگرحیوانات