دانلود رایگان تصاویر PNGسیاهگوش
سیاهگوش

سیاهگوش - هر یک از چهار گونه موجود در جنس سیاهگوش گربه های وحشی با اندازه متوسط ​​است ، که شامل bobcat است.

نه کاراکال ، که گاهی اوقات به آن سیاهگوش بیابانی گفته می شود ، و نه گربه جنگل ، به نام سیاهگوش جنگل ، عضو جنس سیاهگوش نیست.

سیاهگوش دارای دم کوتاه ، برجسته های مشخص از موهای سیاه بر روی نوک گوش آنها ، پنجه های بزرگ و پر شده برای راه رفتن روی برف و سوت های بلند روی صورت است. در زیر گردنشان ، زبرهایی دارند که میله های سیاه رنگی شبیه به کراوات دارند ، گرچه این اغلب مشاهده نمی شود.

حیواناتدیگرحیوانات دیگرحیوانات