دانلود رایگان تصاویر PNGشیطان
شیطان

براساس مسیحیت ، شیطان مخالف اصلی خدا است.

مسیحیت شیطان ("شیطان") را با مار مشخص می کند که آدم و حوا را وسوسه می کند تا میوه ممنوعه را بخورند ، و او را "فرشته ای افتاده" توصیف می کنند که از طریق شر به جهانی وحشت می کند ، ضدیت حقیقت است و محکوم خواهد شد ، همراه با فرشتگان افتاده که از او پیروی می کنند ، در داوری آخر به آتش ابدی می روند.

اسلام شیطان ("شیطان") را با همه کسانی که مخالف خدا هستند ، شناسایی می کند.

برخی از مذاهب غیر ابراهیمی شامل چهره هایی شبیه به شیطان هستند ، مانند شیطان بودایی مارا و روح زرتشتی آنگرا مانیو.

در این کلیپ آرت می توانید تصاویر PNG: Devil PNG را به صورت رایگان بارگیری کنید