دانلود رایگان تصاویر PNGپسته
پسته

پسته - عضو خانواده چوچو ، درختی کوچک است که از آسیای میانه و خاورمیانه سرچشمه گرفته است. درخت بذرهایی تولید می کند که به عنوان غذا به طور گسترده مصرف می شوند.

Pistacia vera اغلب با گونه های دیگر موجود در جنس Pistacia که به پسته نیز معروف هستند اشتباه گرفته می شود. این گونه های دیگر را می توان با توزیع جغرافیایی (در طبیعت) و دانه های آنها که بسیار کوچکتر و دارای پوسته نرم هستند ، تشخیص داد.

در این کلیپ آرت می توانید تصاویر PNG رایگان را دانلود کنید: Pistachios PNG تصاویر رایگان ، Pistachio PNG