دانلود رایگان تصاویر PNGخراشها
خراشها

خراش نشانه سایش بر روی یک سطح است.

سایش فرایند ضرب و شتم ، خراشیدن ، پوشیدن لباس ، ازدواج یا مالیدن است. می توان آن را عمداً در یک فرایند کنترل شده با استفاده از ماده ساینده تحمیل کرد. سایشی می تواند یک اثر نامطلوب از قرار گرفتن در معرض استفاده طبیعی یا قرار گرفتن در معرض عناصر باشد.

در این گالری می توانید تصاویر PNG: Scratches PNG تصاویر رایگان را بارگیری کنید

متفرقهدیگرمتفرقه دیگرمتفرقه