دانلود رایگان تصاویر PNGتوجه
توجه

توجه فرایند رفتاری و شناختی تمرکز انتخابی بر جنبه گسسته اطلاعات است ، چه به نظر ذهنی و چه هدف ، در حالی که نادیده گرفتن سایر اطلاعات قابل درک. این تصاحب ذهن به صورت واضح و واضح از یکی از مواردی است که به نظر می رسد چندین اشیاء همزمان یا قطارهای فکری است. تمرکز ، تمرکز آگاهی از ذات آن است. توجه به تخصیص منابع پردازش محدود نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در این کلیپ آرت می توانید تصاویر PNG رایگان: تصاویر PNG توجه را بارگیری کنید